Banner
14:43 ICT Thứ năm, 17/10/2019
Chính phủ Việt Nam
Văn bản
Cổng thông tin Ninh Bình

Trang nhất » Hệ thống-Văn bản

  QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ

Trích yếu (Ban hành kèm theo Quyết định số 223 /QĐ-TƯHCTĐ ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam )
Số kí hiệu Ban hành kèm theo Quyết định số 223 /QĐ-TƯHCTĐ
Ngày ban hành 17/03/2017
Ngày bắt đầu hiệu lực 17/03/2017
Ngày hết hiệu lực N/A
Thể loại Văn bản hành chính
Lĩnh vực Văn bản TW hội CTĐ Việt Nam
Cơ quan ban hành Trung Ương hội CTĐ Việt Nam
Người ký N/A

Nội dung

TRUNG ƯƠNG HỘI                                                                                                                 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                  CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM                                                                                                                        Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc


QUY CHẾ  
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG BẢO TRỢ
HOẠT ĐỘNG CHỮ THẬP ĐỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 223 /QĐ-TƯHCTĐ ngày 17 tháng 3 năm 2017 của Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam )


I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Đối tượng và phạm vi điều chỉnh
1. Quy chế này quy định về  Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ; nguyên tắc hoạt động của Hội đồng; thành viên Hội đồng; cơ cấu tổ chức, lề lối làm việc của Hội đồng. 
2. Quy chế này áp dụng đối với thành viên Hội đồng , các tổ chức, cá nhân có liên quan và các tổ chức trực thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Điều 2. Hội đồng bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ
1. Hội đồng bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ (sau đây được gọi là Hội đồng) là tổ chức tự nguyện trực thuộc Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; được thành lập nhằm mục đích thu hút sự tham gia của cá nhân; cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trong các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.
 2. Hội đồng có nhiệm vụ:
a) Tư vấn cho Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, các hoạt đông xây dựng nguồn lực phục vụ các hoạt động Chữ thập đỏ.
b) Phối hợp với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức các sự kiện, các hoạt động nhân đạo, các hoạt động đầu tư, sản xuất, dịch vụ tạo nguồn lực phục vụ các hoạt động Chữ thập đỏ.
c) Tổ chức hoặc phối hợp tổ chức các hoạt động cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; chăm sóc sức khỏe; sơ cấp cứu ban đầu; hiến máu nhân đạo, hiến mô, bộ phận cơ thể người và hiến xác; tìm kiếm tin tức thân nhân thất lạc do chiến tranh, thiên tai, thảm họa; tuyên truyền các giá trị nhân đạo; tham gia phòng ngừa và ứng phó thám họa (sau đây gọi chung là hoạt động Chữ thập đỏ). 
Điều 3. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng   
1. Tự nguyện, không vụ lợi
2. Công khai, minh bạch, đúngm ục đích, đúng đối tượng, kịp thời, hiệu quả
3. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam, Điều lệ Hội, các Nguyên tắc cơ bản của Phong trào Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế: Nhân đạo, Vô tư, Trung lập, Độc lập, Tự nguyện, Thống nhất, Toàn cầu và các quy định tại Quy chế này.
 CHƯƠNG II
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG
Điều 4. Thành viên Hội đồng
1. Thành viên Hội đồng là công dân Việt Nam, người nước ngoài hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, người Việt Nam định cư ở nước ngoài (doanh nhân, nhà hảo tâm, những người có uy tín cao trong xã hội, nghệ sỹ, nghệ nhân, ngôi sao truyền hình, thể thao…), tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức, tự nguyện tham gia và có điều kiện tham gia các hoạt động của Hội đồng. 
2. Thành viên Hội đồng là đại diện cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp (gọi chung là tổ chức) do tổ chức chủ quan cử tham gia Hội đồng theo đề nghị của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
3. Việc kết nạp thành viên Hội đồng được tiến hành định kỳ hàng năm. Tổ chức, cá nhân có nguyện vọng tham gia Hội đồng được hướng dẫn gửi Hồ sơ gia nhập Hội đồng theo mẫu quy định.
4. Thành viên Hội đồng không tham gia 3 kỳ họp liên tục của Hội đồng và không có mối liên hệ hoặc đóng góp cho hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tiến hành thì không tiếp tục tham gia làm thành viên Hội đồng.
Điều 5. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng.
1. Tham gia trợ giúp các đối tượng cụ thể theo sự giới thiệu của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
2. Vận động các tổ chức, cá nhân khác tham gia các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức; tham gia vận động chính sách liên quan đến hoạt động nhân đạo và tổ chức Chữ thập đỏ.
3. Tham gia đóng góp, vận động đóng góp, quản lý, giám sát việc sử dụng các nguồn lực do các thành viên Hội đồng đóng góp.
4. Xây dựng mạng lưới tổ chức Hội đồng bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ ở các cấp.
5. Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo, hoạt động đầu tư, sản xuất, dịch vụ tạo nguồn lực phục vụ các hoạt động nhân đạo.
Điều 6. Quyền lợi của thành viên Hội đồng
1. Được cấp Bằng công nhận thành viên Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ.
2. Được tham gia các hoạt động Chữ thập đỏ, các sự kiện truyền thông, gây quỹ và các hoạt động liên quan khác do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức.
3. Được quảng bá, giới thiệu thương hiệu, sản phẩm của tổ chức, cá nhân mình khi tham gia hoạt động do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện hoặc phối hợp với tổ chức, cá nhân thực hiện. Sản phẩm, công trình, tiền, hiện vật khác dành trợ giúp đối tượng được mang tên, thương hiệu của tổ chức, cá nhân tài trợ.
 4. Được tôn vinh, khen thưởng theo các hình thức khen thưởng quy định tại Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoặc được đề nghị Nhà nước khen thưởng khi có thành tích xuất sắc.
5. Được cung cấp thông tin về hoạt động của Hội Chữ thập đỏ và các thông tin liên quan đến việc vận động, sử dụng các nguồn lực phục vụ hoạt động Chữ thập đỏ. Các thông tin về hoạt động của Hội đồng được  thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh thông tin của Trung ương Hội.   
 6. Được sử dụng Biểu tượng Chữ thập đỏ hoặc Biểu trưng Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong các hoạt động nhân đạo do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam thực hiện  hoặc phối hợp tổ chức thực hiện.
7. Khi tham gia hoạt động Chữ thập đỏ, tổ chức, cá nhân bị thiệt hại về tài sản được bồi thường theo quy định của pháp luật, cá nhân bị tổn hại về sức khỏe, tính mạng thì được hưởng chế độ chính sách theo quy định của pháp luật.
 8. Hàng hóa, dịch vụ và tiền của tổ chức, cá nhân phục vụ hoạt động Chữ thập đỏ được miễn, giảm thuế theo quy định của pháp luật về thuế.
 
CHƯƠNG III
CƠ CẤU TỔ CHỨC, LỀ LỐI LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG
Điều 7. Cơ quan Thường trực của Hội đồng
          1.Cơ quan Thường trực của Hội đồng bao gồm: Chủ tịch, Các Phó chủ tịch và Chánh văn phòng Hội đồng; trực điều phối hoạt động của Hội đồng; giữ mối liên hệ với các thành viên Hội đồng và các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan.
          2. Cơ quan Thường trực của Hội đồng đặt tại Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, sử dụng bộ máy, cơ sở vật chất, thiết bị của Trung ương Hội và sử dụng con dấu    của Trung ương Hội trong các giao dịch cần thiết.
          3.  Chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ:
a) Lãnh đạo mọi hoạt động của Hội đồng;
b) Triệu tập, chủ trì và kết luận các phiên họp của Hội đồng;
c) Giữ mối liên hệ với các thành viên Hội đồng và các cơ quan, các tổ chức, cá nhân liên quan.
4. Các Phó chủ tịch Hội đồng có nhiệm vụ
a) Giúp việc Chủ tịch Hội đồng điều hành các hoạt động theo phân công
b) Chỉ đạo chuẩn bị nội dung và chương trình các phiên họp cảu Hội đồng
c) Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng trực tiếp điều hành hoạt động của Văn phòng Hội đồng; thay mặt Chủ tịch Hội đồng điều hành hoạt động của Hội đồng khi được ủy quyền
5. Chánh Văn phòng Hội đồng là Trưởng Ban Truyền thông và Phát triển nguồn lực Trung ương Hội, có nhiệm vụ:
a) Giúp việc cho Chủ tịch, Các Phó chủ tịch Hội đồng trong hoạt động của Hội đồng.
 b) Đề xuất nhân sự, quản lý hoạt động của Văn phòng Hội đồng, thực hiện công tác thông tin, báo cáo; tham mưu chuẩn bị các kỳ họp của Hội đồng và các điều kiện đảm bảo khác phục vụ hoạt động của Hội đồng.
 c) Là đầu mối liên hệ với các thành viên Hội đồng
d) Phối hợp tham mưu hình thức tôn  vinh, khen thưởng đối với thành viên Hội đồng định kỳ hàng năm hoặc đột xuất.
e) Vận động cá nhân, tổ chức tham gia thành viên Hội đồng.
Điều 8. Các cơ quan chuyên môn liên quan khác của Hội đồng 
1. Tùy theo yêu cầu hoạt động của Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng xem xét lập cơ quan chuyên môn giúp việc trên cơ sở tổ chức bộ máy và cán bộ Trung ương Hội.
2. Thành viên Hội đồng có thể đề xuất lập tổ chức liên kết thông qua ký kết thỏa thuận hợp tác với Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam để đầu tư, phát triển cơ sở sản xuất, dịch vụ vì mục tiêu nhân đạo và theo quy định của pháp luật.
Điều 9. Lề lối làm việc của Hội đồng
1. Hội đồng họp định kỳ một năm hai lần: Hội nghị mùa xuân vào tháng 1 và Hội nghị mùa hè vào tháng 7. Ngoài ra Hội đồng có thể họp đột xuất theo đề nghị của Trung ương Hội hoặc theo đề nghị của quá 2/3 số thành viên Hội đồng.
 2. Các quyết định của Hội đồng được thảo luận dân chủ và biểu quyết thông qua theo đa số. Trong trường hợp có ý kiến khác nhau thì do Chủ tịch Hội đồng quyết định.
 3. Hội đồng thành lập nguồn Quỹ khen thưởng, phục vụ hoạt động tôn vinh thành viên Hội đồng và các nhà tài trợ hoạt động Chữ thập đỏ có thành tích xuất sắc.
 Điều 10. Công tác phối hợp của Hội đồng
1. Hội đồng có quan hệ phối hợp chặt chẽ với các cơ quan lãnh đạo của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, Chánh Văn phòng của Hội đồng được mời tham dự các phiên họp của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực Trung ương Hội khi bàn những vấn đề liên quan đến Hội đồng và hoạt động của Hội đồng.
 2. Thành viên Hội đồng được mang danh nghĩa Hội đồng trong các quan hệ với các tổ chức, cá nhân khi tiến hành các hoạt động Chữ thập đỏ; được các cơ quan chuyên môn liên quan thuộc Trung ương Hội và các cấp Hội giúp đỡ về thủ tịch và các điều kiện cần thiết phục vụ tổ chức hoạt động nhân đạo.
 Điều 11. Các điều kiện đảm bảo cho hoạt động của Hội đồng
1. Chi phí hoạt động của Hội đồng do  thành viên Hội đồng tự nguyện đóng góp và một phần chi từ kinh phí hành chính của Trung ương Hội.
2. Chi phí phục vụ các hoạt động nhân đạo do thành viên Hội đồng tiến hành và chi phí tham gia hoạt động của Hội đồng do các thành viên tự đài thọ.
 
CHƯƠNG IV   
  ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 12. Điều khoản thi hành
1. Thành viên Hội đồng Bảo trợ hoạt động Chữ thập đỏ, các tổ chức, cá nhân có liên quan, các tổ chức thuộc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.
2. Tập thể, cá nhân thực hiện tốt Quy chế sẽ được xét khen thưởng theo Quy chế Thi đua – Khen thưởng của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoặc được đề nghị hình thức khen thưởng của nhà nước. Tập thể, cá nhân vi phạm Quy chế này thì tùy mức độ sẽ bị kỷ luật theo các quy định của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam hoặc quy định của pháp luật.
Điều 13. Hiệu lực thi hành
 1. Quy chế này gồm 4 chương, 13 điều, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề nào không phù hợp hoặc phát sinh, Văn phòng Hội có trách nhiệm tổng hợp trình Hội đồng xem xét sửa đổi, bổ sung.
                                   
                                                                                                                                                                          TRUNG ƯƠNG HỘI CHỮ THẬP ĐỎ VIỆT NAM   

File đính kèm