Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động từ thiện, nhân đạo

Phát huy vai trò nòng cốt trong hoạt động từ thiện, nhân đạo
VIDEO